Vedtægter

§ 1

Foreningens navn er Bredballe Lokalhistoriske Forening. Dens hjemsted og arbejdsområde er Bredballe.

Foreningen fungerer i samarbejde med Vejle Stadsarkiv. Foreningen er en del af Lokalhistorisk Arkivsamarbejde i Vejle Kommune og arbejder i henhold til arkivsamarbejdets gældende bestemmelser.

§ 2

Foreningens formål er at fremme og styrke den almene interesse for Bredballes historie og medvirke til at bevare egnens historiske værdier.

At indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, billed- og lydoptagelser, trykt materiale og andre data uanset medium af ikke-statslig herkomst med tilknytning til Bredballe, områdets borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid.

Det indsamlede materiale opbevares af foreningen eller overdrages til Vejle Stadsarkiv og stilles til rådighed for offentligheden efter de gældende regler for tilgængelighed.

Registrering, opbevaring og brug sker efter regler udarbejdet i samarbejde med Vejle Stadsarkiv.

§ 3

Det indsamlede materiale betragtes som offentligt eje, og dets forbliven som sådan garanteres.

§ 4

Som medlemmer kan optages alle med interesse for Bredballes historie.

§ 5

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes senest 3 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  6. Valg af suppleant til bestyrelsen
  7. Valg af revisor
  8. Indkomne forslag
  9. Eventuelt

Der indkaldes til generalforsamling ved annoncering i lokalt annonceblad samt på foreningens hjemmeside senest 14 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.

§ 6

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller når mindst en tredjedel af medlemmerne fremsætter begæring herom.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter begæring herom er fremsat, og indkaldes med motivering for generalforsamlingens afholdelse. I øvrigt som en ordinær generalforsamling.

§7

Hvert medlemskab har én stemme.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Forslag fra medlemmer eller sager, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før den pågældende generalforsamling.

§ 8

Foreningens opgaver varetages af en bestyrelse på fem medlemmer. Desuden vælges to suppleanter og to revisorer.

Valgene gælder for to år. På ulige årstal afgår tre bestyrelsesmedlemmer, på lige årstal afgår to bestyrelsesmedlemmer.

Hvert år afgår en suppleant og en revisor.

Genvalg kan finde sted.

§ 9

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær.

Bestyrelses fastsætter selv sin forretningsorden. Der føres protokol over møderne.

Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse.

§ 10

Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen.

Endvidere kan der modtages og tilvejebringes bidrag fra anden side.

§ 11

Pengemidler, som foreningen råder over, skal indestå på en for foreningen oprettet konto i pengeinstitut.

§ 12

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 13

Vedtægtsændringer kan vedtages på en generalforsamling med simpelt stemmeflertal, når mindst halvdelen af foreningens medlemmer er repræsenteret eller når 2/3 af de fremmødte stemmer derfor.

§ 14

Ophør af foreningen kan ske ved simpelt stemmeflertal ved to på hinanden, med mindst to ugers mellemrum, følgende generalforsamlinger.

Ved foreningens ophør overgår samlingerne og ansvaret herfor til Vejle Stadsarkiv.

§ 15

Ved opløsning overføres foreningens eventuelle formue til andet lokalhistorisk arbejde efter bestyrelsens afgørelse.

For foreningens formue/underskud hæfter kun foreningen.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 14. marts 2016.