Generalforsamling 2019 – Referat

Referat af generalforsamling
afholdt i Bredballe Sognegård mandag den 4. marts 2019.

Preben Sørensen bød velkommen til de ca. 100 fremmødte medlemmer.
Herefter gik man over til dagsordenen for afholdelse af selve generalforsamlingen i henhold til love og vedtægter.

ad 1: Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Vagn Schultz.
Denne accepterede og blev valgt til dirigent uden modkandidater.
Vagn Schultz konstaterede, at der var indkaldt rettidigt til generalforsamlingen gennem annoncering i UgeAvisen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse og der herudover i forbindelse med foreningens udsendelse af årshæftet ligeledes var anført tidspunkt og sted for afholdelse af generalforsamlingen.
Ligeledes har indkaldelsen været offentliggjort på foreningens hjemmeside samt ved mail til de af foreningens medlemmer, som har opgivet en mailadresse.
Da vedtægterne således var overholdte, gik man over til næste punkt på dagsordenen.

ad 2: Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år:
På vegne af bestyrelsen fremlagde Preben Sørensen en god om fyldig beretning om de aktiviteter, som bestyrelsen har været involveret i eller har afholdt i det forgangne år.
Beretningen blev godkendt og modtaget med klapsalver af det tilstedeværende medlemmer af foreningen.

ad 3: Forelæggelse af det reviderede regnskab:
Kasserer Erna Juul gennemgik det reviderede regnskab, som udviste et overskud for 2018 på kr. 2.374,00 og en god økonomi i foreningen på trods af de investeringer, som foreningen har foretaget i det forløbne år i bl.a. ny teknologi.
Egenkapitalen udgør pr. 31. december 2018 kr. 123.680,00.
Endvidere kunne Erna Juul berette om medlemsfremgang i foreningen i det forgangne år og udtrykte optimisme med hensyn til yderligere fremgang i 2019.
Regnskabet blev godkendt af de tilstedeværende med klapsalver.

Punkt 4: Fastlæggelse af kontingent for det kommende år:
Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent på kr. 100,00 for 2020.
Vedtaget uden indsigelser fra de tilstedeværende.

ad 5: Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Efter tur afgik Erna Juul, Kurt Meiner Hansen og Margrethe Kastberg.
Alle var villige til genvalg og blev af forsamlingen alle enstemmigt genvalgt med klapsalver uden modkandidater.

ad 6: Valg af suppleant til bestyrelsen:
På valg var Karsten Kidmose.
Karsten Kidmose ønskede ikke genvalg.
Bestyrelsen indstillede Kjeld Jensen som afløser for Karsten.
Kjeld Jensen blev indvalgt uden modkandidater.

ad 7: Valg af revisor:
På valg var Helle Christensen, som også var indstillet på at fortsætte endnu en periode.
Helle blev genvalgt uden modkandidater.

ad 8: Indkomne forslag:
Der var ikke indkommet nogle forslag til bestyrelsen fra medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

ad 9: Eventuelt:
Følgende emner blev fremført under dette punkt, hvor ordet er frit og alt kan diskuteres, men intet vedtages:
Bør det overvejes, om der skal betales pr. husstand eller pr. medlem i husstanden?
Bestyrelsen tog spørgsmålet ad notam.

Afslutningsvis takkede Preben Sørensen alle tilstedeværende for fremmødet og dirigenten Vagn Schultz for veludført og myndigt arbejde, som bevirkede at generalforsamlingen foregik i god ro og orden.
Hermed var den officielle del af generalforsamlingen overstået.

Efterfølgende blev alle fremmødte vidne til et særdeles spændende og indholdsrigt foredrag ved den mangeårige journalist ved Vejle Amts Folkeblad Vibeke Kruse over temaet:
”Bredballes udvikling”.
Vibeke tog os med på en vandretur langs fjorden ad strandstien til Bredballe i det Bredballe, som var for ca. 100 år siden.
Vibeke fortalte levende om de mange små samfund, beboelser og personerne, som beboede de små huse såvel nedenfor som ovenfor bakkerne.
Forsamlingen kvitterede med et langt og varmt bifald.

Til slut takkede bestyrelsesformand Preben Sørensen endnu engang såvel medlemmerne af Bredballe Lokalhistoriske Forening som Vibeke Kruse for medvirken til en god aften i Bredballe Sognegård.

For referat:
Henrik Schultz