Generalforsamling 2018 – Beretning

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen i
Bredballe Lokalhistoriske Forening
mandag, den 5. marts 2018 i Bredballe Sognegård

2017 har været et ualmindeligt travlt år men samtidig også et ualmindelig godt år for foreningen.

Årets arrangementer startede med generalforsamlingen den 13. marts, og som sædvanlig med et særdeles fint fremmøde, idet ca. 80 medlemmer deltog.

Efter generalforsamlingen havde vi fornøjelsen at have besøg af Vibeke Østergaard med er billede-foredrag, hvor Vibeke med stor indsigt og på fineste vis viste et bredt udvalg af tidligere pressefotograf ved Vejle Amts Folkeblad, Oskar Jensens billeder med vægten lagt på de mange billeder, Oskar Jensen gennem mange år har taget i Bredballe og nærmeste omegn.

Næste arrangement var den traditionelle aftenvandring, som fandt sted den 22. maj. Vi mødtes ved Tirsbæk strand, hvorfra turen udgik. Op og ned af bakkerne, og på stier, der for mange af deltagerne var hidtil ukendte. Vi var begunstiget af et fortræffeligt vejr, som blandt andet var medvirkende til, at ikke mindre end ca. 80 medlemmer deltog i turen og nød den ualmindelig skønne aften ved Vejle fjord, hvor Bent Mikkelsen igen øste af sin store viden om området. Aftenen sluttede med, at vi returnerede til Tirsbæk strand og nød den medbragte kaffe ved bordene.

Vort efterårsforedrag fandt sted den 30. oktober, hvor vi havde historiker Poul Ulrich Jensen til at fortælle om de tre herregårde i Vejle ådal – Haraldskær, Engelsholm og Kjeldkær. Foredraget var i stor udstrækning baseret på den da netop udkomne bog om Vejle Ådal, og vi fik et særdeles spændende foredrag med Poul Ulrich Jensen som en uovertruffen formidler. Der deltog ca. 100 medlemmer i arrangementet.

Årshæftet, med titlen ”Bredballe Villapark” blev distribueret til alle medlemmer i perioden omkring 1. december.
Hæftet, der er forfattet af Leif Brogaard, fortæller historien om Bredballe Villapark – ideerne bag projektet og projektets gennemførelse – et projekt, der på daværende tid var den hidtil største udstykning foretaget i privat regi i Danmark og foretaget af driftige personer med både visioner og fremsyn. Hæftet er blevet særdeles godt modtaget.

Vi har tidligere talt om vort lokale på Hældagerskolen, som vi i en periode har delt med pedellen. Nu er det ganske vist: Vi har fået vort eget lokale, og efter en betragtelig gang rengøring, en om rokering og en kraftig soignering samt en betydelig gang maling, har vi nu fået nogle særdeles gode rammer for vort fremtidige arbejde, hvad angår opbevaring og registrering af materialet.

Vi har også tidligere talt om registrering af materialet i Arkibas med henblik på at gøre materialet alment tilgængelig i portalen Arkiv.DK. Lokalesituationen gør, at vi nu for alvor kan begynde at realisere dette ønske.
Og med hensyn til registreringsudstyr i form af PCer, scanner og printer m.v. søgte vi fonden Insero om et tilskud til anskaffelse af disse nødvendige effekter, og vi har haft den store glæde, at Insero imødekom vor ansøgning med et tilskud på Kr. 10.000,00.

Gennem alle år har vi udvist store bestræbelser omkring det at indsamle materiale.
Vi har en ambition om, at vore fremtidige bestræbelser sideløbende skal være at gøre vort materiale mere tilgængeligt. Vi vil være mere udadvendte, om man så kan sige.
I disse bestræbelser er vi nu særdeles godt hjulpne af, at lokalesituationen er faldet på plads, at vi har fået registreringsudstyr, og at vi har arkiv.dk som formidlingsportal.
Hertil kommer at folkeskolerne tilsyneladende, og i det små, er begyndt at interessere sig lidt mere for, at eleverne skal have et indblik i historien i det område, hvori de bor. Dette projekt, som vi i høj grad billiger, har betydet, at vi i efteråret havde fornøjelsen at fortælle tre 3. klasser på Hældagerskolen om, hvorledes Bredballe har set ud i tidligere tider, og vi har i indeværende vinter/forår en aftale med såvel Hældagerskolen som med Kirkebakkeskolen om en foredragsrække for tre 7. klasser. Det er vort håb, at vi fremover ad den vej kan bidrage til at få den lokalhistoriske interesse udbredt – og ikke mindst til generationer, der er noget yngre, end hvad vi er vant til i lokalhistoriske sammenhænge.

Et andet element eller redskab, om man vil, i bestræbelserne på at blive mere udadvendte er vores hjemmeside – www.bredballelokalhistoriskeforening.dk (husk det nu). Vi er opmærksomme på, at hjemmesiden kan tilføres lidt mere dynamik, hvilket vi vil bestræbe os på sker i det kommende år.

Vort medlemstal ligger, som gennem de sidste år, meget stabilt på omkring 240 medlemmer, og som det fremgår, er vi altid privilegeret af en flot opbakning til vore arrangementer, hvilket vi tillader os at tage som et udtryk for en betydelig interesse for Bredballes historie gennem tiderne.
Og når vi er ved medlemmerne: I forbindelse med den betragtelige registreringsopgave, vi står over for, får vi brug for lidt frivillig hjælp, så skulle der være nogle af jer, der er i stand til at afse en halv eller en hel dag om ugen eller om måneden, hører vi meget gerne fra jer.
Og fortsat gælder, at såfremt I måtte ligge inde med materiale at lokalhistorisk interesse, det være sig billeder, beretninger eller andet, er vi stadig meget interesseret, og om ikke andet så for at få materialet til låns for en eventuel affotografering.

I året der er gået, er der mange vi skal sige tak til for den store støtte og support, vi har modtaget.

Først af alt en stor tak til Hældagerskolen, skoleleder og pedel, der har været medvirkende til at vores lokalesituation er faldet på plads. Dette har som nævnt givet os de arbejdsforhold, vi ikke tidligere har haft, men som er nødvendige for, at vi kan realisere vore mål.

Også en stor tak til Insero for det fornemme tilskud til vores investering i registreringsudstyr.

Tak til Vejle Amts Folkeblad, personificeret ved Vibeke Kruse, for en altid fornem omtale af vores aktiviteter.

En stor tak skal også lyde til Vejle Stadsarkiv for hjælp og support.

Og sluttelig skal der, hvad angår vores årshæfte, lyde en stor tak til Leif Brogaard for udarbejdelse af hæftet. En meget stor tak til Ebbe Brun Laursen for at stille sig til rådighed med fotografier, information og materiale i det hele taget om villaparkens tilblivelse, og også en stor tak til de yderligere personer, der har været behjælpelige i forbindelse med udarbejdelsen af hæftet. Uden denne betydelige velvillighed og hjælp ville det ikke have været muligt at lave hæftet.