Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen i Bredballe Lokalhistoriske Forening mandag, den 13. marts 2017 i Bredballe Sognegård

Sidste års generalforsamling blev afviklet den 14. marts 2016 med en som sædvanlig stor deltagelse. Umiddelbart i forlængelse af generalforsamlingen holdt formanden for Sønderjysk Forening, Bent Wind, et spændende foredrag om Sønderjylland og hans sønderjyske rødder. Som et kuriosum kunne Bent Wind fortælle, at løjtnant Mølgaard, som jo blandt andet spiller en central rolle i det sidst udkomne årshæfte, havde oprettet en stadig eksisterende fond med det formål at støtte den sønderjyske sag.

Mandag den 23. maj 2016 afholdt vi vores årlige aftenvandring, som fandt sted i området omkring Brøns og Brønsvig, det tidligere bådværft og Stejlbjerg. Vi var begunstiget af et rigtig fint vejr, og der deltog ikke mindre end ca. 75 medlemmer, som alle nød godt af Bent Mikkelsens store viden om området og områdets udvikling. Aftenen sluttede i fiskernes hyggelige hus i det skønne miljø på Brønsodde, hvor den medbragte kaffe blev indtaget.

Vores efterhånden traditionelle efterårsforedrag fandt sted den 14. november 2016, hvor historikeren Tore Teglbjærg, med udgangspunkt i hans netop da udkomne bog ”Fiskeriets Historie i Vejle Fjord og de tilløbende vande,” med stor indsigt og viden fortalte om fiskeriets historie fra specielt Bredballe og Tirsbæk strand. Der deltog ca. 70 medlemmer i arrangementet, og i forbindelse med bogens tilblivelse skal det nævnes, at flere af foreningens medlemmer, og ikke mindst Ove Christensen, havde været store bidragydere med materiale.

Årshæftet udkom omkring 1. december med titlen ”Selvbyggerne i Bredballe.” Hæftet, der er forfattet af Lis Jantzen Schultz, Henrik Schultz og Birgit Johansen, er en spændende beretning, der fortæller historien om Løjtnant Mølgaard og Strandgården, historien og fakta om selvbyggerne og selvbyggerforeningen samt en beretning om selve selvbygger-projektets gennemførelse. Årshæftet er blevet særdeles vel modtaget af medlemmerne, og der er solgt et ganske betydeligt antal eksemplarer i løs vægt. Det skal lyde en stor tak til skribenterne for et flot stykke arbejde.

Vi har i årets løb modtaget et antal donationer, som vi er særdeles taknemmelige for, og i den forbindelse skal jeg sige, at er der nogen af jer, der ligger inde med materiale, det være sig billeder, beretninger, historier eller andet, som I synes er spændende, og som fortjener at blive set eller læst af andre eller at blive bevaret for eftertiden, er vi altid taknemmelige for at modtage eller eventuelt låne dette, lige som vi også gerne videreformidler materiale til Stadsarkivet.

Og når vi nu er ved dette, vil vi gerne appellere til, at skulle der være nogle af jer medlemmer, der har ideer eller ønsker til arrangementer, foredrag eller andre aktiviteter, er I meget velkomne med disse, lige som vi altid har behov, dersom I skulle have lyst til at aflevere eller skrive bidrag til vore årshæfter. I bestyrelsen står vi altid klar med både hjælp og vejledning til såvel det praktiske som det tekniske.

På sidste års generalforsamling nævnte jeg systemet Arkibas samt den offentlig tilgængelige portal ”arkiv.dk” og vores interesse for og vore intentioner om at komme med på disse systemer, således at det materiale vi har liggende, bliver alment tilgængelig på internettet. Jeg nævnte også, at der er forbundet et ganske omfattende stykke arbejde hermed. Vi er startet på dette arbejde, dels fra vore egne pc’ere, dels fra udstyr beroende på Stadsarkivet. Det er vort håb, at vi i det kommende år kan fortsætte arbejdet i foreningsregi på foreningens eget registreringsudstyr lokaliseret på Hældagerskolen, således at vort materiale og vores samling kan begynde at blive synligt i arkiv.dk i løbet af året.

Og apropos Hældagerskolen. Hældagerskolen stiller fortsat et lokale til rådighed for os. Et lokale som vi, ligeledes fortsat, deler med pedellen. Vi håber, at vi kan få den fulde brugsret, eneret om jeg så må sige, til dette lokale, inden vi begynder at ekvipere lokalet med det registreringsudstyr, der er nødvendigt, for at vi effektivt kan komme i gang med at registrere i Arkibas.

Vores hjemmeside har i årets løb haft fornøjelsen af at have besøg af ikke mindre end 8.676 opslag, hvilket vi synes er ganske flot. Vi er opmærksomme på, at der kunne ønskes lidt mere dynamik i hjemmesiden, med hensyn til publicering af det materiale, vi har liggende, og vi har en forventning om, at den scanning, vi er startet på af hensyn til arkiv.dk, vil få en positiv effekt også på indholdet af hjemmesiden.

Hvad medlemsantallet angår, har vi gennem de sidste år ligget rimelig stabilt – og med en svagt stigende tendens. Dette har også gjort sig gældende i år, og vi er p.t. 244 medlemmer. Altså en beskeden fremgang også i det forgangne år, men vi vil selvfølgelig stadig gerne have flere medlemmer. Og så har vi den glæde, at der blandt medlemmerne altid er en rigtig flot opbakning til vore arrangementer, hvilket vi selvsagt er meget taknemmelige for.

I det kommende år, hvilket jo på nuværende tidspunkt vil sige i indeværende år, tilstræber vi, og jeg fristes næsten til at sige: Vanen tro, en aftenvandring i maj måned, og vi kan allerede nu røbe, at der bliver tale om en fortsættelse af sidste års tur, på den måde at vi fortsætter ud langs fjorden mod Tirsbæk.

Yderligere tilstræber vi at afholde en foredragsaften i løbet af oktober/november måned, og så slutter vi året af med årshæftet omkring 1. december.

Til slut er der flere, der skal have en stor tak for den store opbakning og support, der ydes til foreningen.

Forfatterne til årshæftet Lis Jantzen Schultz, Henrik Schultz og Birgit Johansen skal have stor tak for et særdeles flot og læseværdigt hæfte.

Vejle Amts Folkeblad og UgeAvisen, begge personificeret ved Vibeke Kruse, skal have en stor tak for en altid fornem omtale af vores arrangementer. Specielt skal jeg nævne den flotte artikel, Vibeke Kruse skrev i forbindelse med udgivelsen af vores årshæfte.

Vejle Stadsarkiv skal have tak for et godt og konstruktivt samarbejde, ikke mindst omkring salg af vores hæfter, og Karin Conradsen specielt for en god sparring omkring opstart på Arkibas.

Menighedsrådet og Hældager Skolen skal have stor tak for at lægge lokaler til vores aktiviteter, lige som fiskerne skal have tak for lån af deres hyggelige lokale i forbindelse med vores aftenvandring.

Og til allersidst en rigtig stor tak til vores medlemmer for en god opbakning til vores arrangementer.